Feb 4, 2012

ျပည္ေထာင္စုအဂၤါစဥ္

၁။    ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ
၂။    ဒုတိယသမၼတ (၁)
၃။    ဒုတိယသမၼတ (၂)
၄။    ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ
၅။    အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ
၆။    ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္
၇။    တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္
၈။    ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံုရုံးဥကၠဌ
၉။    ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠဌ
၁၀။  ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္
၁၁။  ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠဌ
၁၂။  အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠဌ
၁၃။  ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား
၁၄။  ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္
၁၅။  ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္
၁၆။  ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႕ဥကၠဌ
၁၇။  ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား
၁၈။  ညွိႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း၊ေရ၊ေလ)
၁၉။  တပ္မေတာ္မွ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား
၂၀။  ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တရားသူႀကီးမ်ား
၂၁။  ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခံုရုံးအဖြဲ႔၀င္မ်ား
၂၂။  ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္မ်ား
၂၃။  ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ
၂၄။  ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းေကာ္မတီ
၂၅။  လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီ
၂၆။  အစိုးရအာမခံခ်က္မ်ား၊ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ
၂၇။  တိုင္းမွဴးမ်ား
၂၈။  ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား
၂၉။  ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္
၃၀။  ဒုတိယစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္
၃၁။  ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႕၊အဖြဲ႕၀င္မ်ား
၃၂။  ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၀င္မ်ား
၃၃။  တိုင္းေဒသႀကီးနွင့္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၀န္ႀကီးမ်ား
၃၄။  ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား

No comments:

Post a Comment