Nov 25, 2011

ျမန္မာ့သမိုင္းပုံျပင္

ဒြတၱေဘာင္မင္းၾကီး

              ဒြတၱေဘာင္မင္းၾကီးသည္ သေရေခတၱရာ ျပည္ကိုေရွးဦးစြာ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာမင္းျဖစ္သည္။
ေရွးက သေရေခတၱရာျမိဳ႕ေဟာင္းေနရာမွာ ယခုေခတ္ ျပည္ျမိဳ႕အနီးတြင္ရိွေသာ ေမွာ္ဇာျမိဳ႕ကေလးျဖစ္
သည္။
              ဒြတၱေဘာင္မင္းၾကီး ေဘဒါရီ၏ သားေတာ္ျဖစ္သည္။ ေနာင္ေတာ္မဟာသမၻ၀မင္း နတ္ရြာစံ၍
ညီေတာ္စူဠသမၻ၀မင္း နန္းတက္ေသာ အခါ။ ေဘဒါရီမိဖုယား၌ မဟာသမၻ၀မင္းႏွင့္ရေသာ ပဋိသေႏၶ က်န္
ရစ္ခဲ့သည္။ ညီေတာ္ စူဠသမၻ၀မင္းလက္ထက္တြင္ ဒြတၱေဘာင္မင္းကို ဖြားျမင္ေသာေၾကာင့္ “ အဘညီေနာင္
ဒြတၱေဘာင”္   ဟုေခၚဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ေလသည္။
              ဒြတၱေဘာင္မင္းၾကီးကား၊ ဖြားျမင္ေတာ္မူကတည္းက နဖူးေပၚတြင္ မွဲ႕ရွင္ပါလာ သျဖင့္အလြန္
ဘုန္းတန္ခိုး ၾကီးမားလွသည္။ နန္းတက္စဥ္က၊ သိၾကားမင္းကိုယ္တိုင္မ  ခ်ီ၍ရာဇပလႅင္ေပၚသို႕ တင္ေပး
ခဲ့ရသည္။ သေရေခတၱရာျမိဳ႕ၾကီးကို သူျမတ္ ခုနစ္ဦး၏ အကူအညီျဖင့္ သာသနာသကၠရာဇ္ ၁၀၁-ခုႏွစ္
တြင္ တည္ေထာင္ေတာ္မူခဲ့သည္။
              ဒြတၱေဘာင္မင္းၾကီးသည္ သိၾကားမင္း ေပးေသာလွံစၾကာႏွင့္ စည္ၾကီးမ်ားကိုရရိွေသာ ဘုန္းကံ
ရွင္ မင္းတပါးျဖစ္၏။ ႏိုင္ငံေတာ္ အရပ္ရပ္၌ တႏွစ္တၾကိမ္ အခြန္ေတာ္ေကာက္ခံ ေတာ္မူ၏။ အခြန္ေတာ္
မဆက္သေသာ လက္ေအာက္ခံ မင္းမ်ားအား လွံစၾကာတြင္စာဆြဲ၍ ေစလႊတ္ေတာင္းခံ၏။ မင္းၾကီး၏ ဘုန္း
တန္ခိုးၾကီးမားလွေသာေၾကာင့္ နဂါးျပည္မွပင္ လာေရာက္၍ အခြန္ေတာ္ဆက္ရ၏။
              မင္းၾကီးသည္ ျမတ္စြာဘုရား ဗ်ာဒိတ္ ရသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေစတီပုထိုး ေျမာက္မ်ားစြာကို တည္
လုပ္ခဲ့ရာ သေရေခတၱရာ ျမိဳ႕ေဟာင္းအနီးတြင္ မင္းၾကီးတည္လုပ္ခဲ့ေသာ ေစတီပုထိုးတို႕ကို ယေန႕တိုင္
ေအာင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေပသည္။
              ဘုန္းပညာႏွင့္ ျပည့္စံုသူသည္ အရာရာတိုင္း၌ ပိုမို၍ သတိထားသင့္သည္။

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


သူရဲေကာင္းျပဴေစာထီး

              ေရွးအခါက ပုဂံျပည္တြင္ စိုးစံေနေသာ သမုတိရာဇ္ မင္းလက္ထက္၌ ငွက္ၾကီး-၀က္ၾကီး-က်ား
ၾကီးႏွင့္ရွဴးပ်ံတို႕သည္။ တိုင္းျပည္မျငိမ္သက္ေအာင္ ေႏွာက္ယွက္ မင္းမူေနၾက၏။ ထိုရန္သူတို႕ကို ျဖိဳခြင္းရန္
ျပဴေစာထီးမင္းသား ေပၚထြက္လာေလသည္။
               ျပဴေစာထီးသည္ တေကာင္းမင္းမ်ိဳး အဆက္အႏြယ္ျဖစ္ေသာ သတိုးအာဒိစၥရာဇာမင္း၏သား
တည္း။ သူသည္တိုင္းျပည္ မျငိမ္မသက္ ျဖစ္စဥ္အခါ၌ ပုဂံျပည္အနီးသို႕ ခိုေအာင္း၀င္ေရာက္လာ၍ လူအို
လင္းမယားထံတြင္ ေခတၱမွီခိုေနထိုင္ခဲ့ရသည္။ ေလးပစ့္ျခင္းအတတ္ပညာကိုကာ။ အသက္ ၇ ႏွစ္သား
အရြယ္ကပင္။ ကၽြမ္းက်င္စြာ တတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။
               တေန႕ေသာ ေလးအတတ္ကို စမ္းသပ္ၾကည့္အံ့ဟု စိတ္ကူးၾကံစည္မိေသာ ျပဴေစာထီးသည္၊
မိမိ၏ေလးမွ်ားကိုယူ၍ေတာထဲသို႕ ထြက္လာေလ၏။ ေတာထဲတြင္ ၀က္ၾကီးကို ေတြ႕ရိွသျဖင့္းေလးျမင့္ပစ္
ခြင္းလုိက္ေလသည္။ ၀က္ၾကီးမွား ေလးမွ်ား၏ ဒါဏ္ခ်က္ေၾကာင့္ ေသဆံုးသြားေတာ့သည္။
               ၀က္ၾကီးေသျပီးေနာက္။၃ ရက္ၾကာေသာအအခါ ငွက္ၾကီးရိွရာသို႕ထြက္လာခဲ့ျပန္။ထိုေန႕တြင္
ငွက္စာပို႕သူသည္။ မိန္းမပ်ိဳခုႏွစ္ေယာက္ကိုေခၚေဆာင္၍။ငွက္စာေကၽြးရန္လာခိုက္ျဖစ္သျဖင့္။ ျပဴေစာထီး
ႏွင့္ေတြ႕ၾကေသာအခါ။ ျပဴေစာထီးက မိန္းမ ခုႏွစ္ေယာက္၏ အသက္ကို ကယ္ဆယ္ျပီးလွ်င္ ငွက္ၾကီးကို
ေလးျမား ျဖင့္ပင္သတ္ထိုက္ေလသည္။
                ထုိအေၾကာင္းကုိ ပုဂံျပည့္ရွင္ မင္းၾကီး ၾကားသိရေသာ္၊ အလြန္ႏွစ္သက္ အားရေတာ္မူသျဖင့္
သမီးေတာ္စႏၵာေဒ၀ီႏွင့္ ျပဴေစာထီးကို လက္ထပ္ထိမ္းျမား ေပး၍ အိမ္ေရွ႕မင္း ရာထူးျဖင့္ ခ်ီးေျမာက္ေတာ္
မူသည္။ ေနာက္ေသာ္ ျပဴေစာထီးပင္ မင္းျဖစ္ေတာ္မူသည္။
                ျပဴေစာထီးသည္ အလြန္ပင္ အားခြန္ဗလ ေကာင္းသျဖင့္ အသက္ ၁၁၀-ထိေအာင္ ထီးနန္းစိုး
စံခဲ့ရသည္။ ငွက္ၾကီးကို ပစ္သတ္ေသာ ေနရာအား၊ ယခုထက္တိုင္ “ငွက္ပစ္ေတာင္” ဟုေခၚေနၾကသည္။ 
“စြန္႕ဦးတီထြင္မ်ားထဲက ေပါက္ေရာက္ေအာင္ျမင္သူမ်ားရဲ႕ အယူအဆ အမူအက်င့္(၁၀)ခ်က္”

(၁) အရည္အခ်င္းရိွလွ်င္ ေအာင္ျမင္မယ္၊ အရည္အခ်င္းမရိွရင္ က်ဆံုးမယ္လို႕ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကတဲ့ စြန္႕ဦး
     တီထြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြက လက္ကိုင္ယူဆခဲ့ က်င့္သံုးခဲ့သတဲ့။
(၂) အရႈံးကို အားလံုးယူျပီး ေနာက္တစ္ၾကိမ္ျပန္ရုန္းထဖို႕ သူတို႕က အျမဲၾကိဳးစားတတ္ၾကပါတယ္။
(၃) သူတို႕ကုမၸဏီေတြမွာ ဖန္လိုမွန္လို ထိုးေဖာက္ျမင္ရေအာင္ စီမံၾကတယ္။ တတ္ႏိုင္သမွ်အျမဲေစာင့္
     ၾကည့္အကဲခတ္ျပီး ရင္အုပ္မကြာျပဳျပင္ ၾကပ္မတ္ေနတတ္တယ္။ အေတာင္အလက္စံုရင္ လက္ေအာက္
     ကလူကို သူေတာ္ရင္ေတာ္သေလာက္ ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴပဲခြဲထြက္ပ်ံသန္းခြင့္ ေပးတတ္ၾကတယ္။
(၄) ျပိဳင္တာေတာ့ အေသအေၾကျပိဳင္တာပဲ။ သို႕ေသာ္ ေပါင္းရင္လည္း အသည္းလိႈက္အူလိႈက္ ေပါင္းစပ္
     လိုက္တယ္။ အညိွဳးအာဃာတ မထားတတ္ဘူး။
(၅) ဥာဏ္အားကိုး ပညာအားကိုးနဲ႕ စြန္႕စားလိုၾကတယ္။
(၆) အျမတ္ရဲ႕ ငါးဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းကို သုေတသနနဲ႕ဖြံ႕ျဖိဳးေရး(R&D) အျဖစ္ သံုးစြဲတတ္ၾကတယ္။
(၇) အေျပာင္းအလဲကို စိတ္အားထက္သန္စြာနဲ႕ ရင္ဆိုင္ျဖတ္သန္းတတ္ၾကတယ္။
(၈) ေငြေၾကးပမာဏထက္ မိမိအလုပ္ရဲ႕ ရလဒ္အေပၚ ဂုဏ္ယူျမတ္ႏိုးတတ္တဲ့ သေဘာရိွတတ္ၾကတယ္။
(၉) မိမိထက္ေရွ႕ေရာက္ေနတဲ့ ျပိဳင္ဘက္ကို ပိတ္ေနတဲ့သူလို႕ ရန္မလိုဘူး။ ငါလည္းတစ္ေန႕ သူ႕ေရွ႕ကို
     ေက်ာ္တက္ႏိုင္တာပါပဲလို႕သာ ေတြးတယ္။ နမူနာယူျပီး ပိုေကာင္းေအာင္ ခ်ျပမယ္လို႕ ခံယူတယ္။
(၁၀) ဓနကို လက္၀ါးၾကီးအုပ္ထားမွာထက္ မွ်ေ၀ခံစားေစတာက ပိုမိုျပီးေရရွည္ အက်ိဳးျဖစ္မယ္လို႕ တြက္ 
        ဆနားလည္တတ္ၾကတယ္တဲ့။
        မွတ္သားစရာေကာင္းပါတယ္။
                 
(ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားတဲ့ သူေတြရဲ႕ အၾကံေကာင္းဥာဏ္ေကာင္းနဲ႕ အေတြးအျမင္ အမူအက်င့္ေတြကိုသိ
 ၾကရျပီ။ မိမိတို႕အဖို႕ သိရံုသက္သက္နဲ႕ေတာ့ အက်ိဳးမထူး၊ လက္ေတြ႕ကိုယ္ပိုင္ျဖစ္လာေအာင္ အတုယူ
 လုပ္ေဆာင္သြားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဘ၀ခရီးလမ္းကို သာယာခ်မ္းေျမ့ေအာင္ လူငယ္မ်ားအတြက္ တကယ္
 အေထာက္အကူရေစမယ့္ ဥပေဒသဗဟုသုတေတြျဖစ္ပါတယ္။ )
          ဆရာခ်စ္ႏိုင္(စိတ္ပညာ)မွ ကူးယူေဖာ္ျပအပ္ပါသည္.........................။ 

Nov 20, 2011

ျမန္မာ့သမိုင္းပုံျပင္

(၁) မင္းၾကီးအဘိရာဇာ (တေကာင္းျမိဳ႕)
    
                 မင္းၾကီးအဘိရာဇာသည္ သာကီ၀င္မင္းမ်ိဳးျဖစ္၍ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားပြင့္ေတာ္မမူမွီ ႏွစ္ေပါင္း
သံုးရာေက်ာ္ေလာက္က အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ ေရွးဦးစြာ ၀င္ေရာက္လာခါ တေကာင္းျမိဳ႕ၾကီးကို ေရွး
ဦးဆံုး တည္ေထာင္စိုးစံခဲ့သည္။
                  ထိုမင္းတြင္ သားေတာ္ကံရာဇာၾကီး၊ ကံရာဇာငယ္ဟူ၍ သားေတာ္ႏွစ္ပါးရိွသည္။ တခါေသာ္၊
သားေတာ္ႏွစ္ပါးအနက္ မည္သူသည္ ထီးနန္းစည္းစိမ္ႏွင့္ ထိုက္တန္ေလသနည္းဟု စံုစမ္းလို၍ ညခ်င္းတြင္း
ေစတီတဆူစီျပီးေအာင္တည္ေစရာ သားေတာ္ငယ္က အလွ်င္ျပီးသျဖင့္၊ အိမ္ေရွ႕အရာအပ္ႏွင္းေတာ္မူသည္။
                  မင္းၾကီးအဘိရာဇာ ကြယ္လြန္ေသာအခါ သားေတာ္ငယ္ ကံရာဇာက ဆက္ခံစိုးစံ ေတာ္မူ
သည္။ ေနာင္ေတာ္ျဖစ္သူ ကံရာဇာၾကီး မင္းသားမွာမူကား၊ ကေလးေတာင္ညိဳ၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း၊ ဓည၀
တီ ျမိဳ႕ေဟာင္း စေသာျမိဳ႕နယ္ အသီးသီးသို႕ အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းေရႊ႕၍ စိုးစံေတာ္မူခဲ့သည္။ တေကာင္းျမိဳ႕
ၾကီးကို အဘိရာဇာမင္းၾကီးက ေရွးဦးစြာ တည္ေထာင္ေတာ္ မူခဲ့ေသာေၾကာင့္။
     “ ျမန္မာအစ၊ တေကာင္းက၊ ေျပာၾကစဥ္အလာ၊ သာကီႏြယ္ရင္း၊ ၀င္ေရာက္ျခင္း၊ မင္းအဘိရာဇာ ” ဟူ
၍ယေန႕ထက္တိုင္ေအာင္ ေခၚဆိုခဲ့ၾကသည္။

_________________________________________________________________________
(၂) မ်က္မျမင္မင္းသားညီေနာင္

                  တေကာင္းျပည္ၾကီးကို စိုးစံေတာ္မူခဲ့ေသာ သတိုးမဟာရာဇာမင္းၾကီးတြင္၊ မဟာသမၻ၀ ႏွင့္
စူဠသမၻ၀ ဟူ၍ သားေတာ္ႏွစ္ပါးရိွ၏။ သားေတာ္ႏွစ္ပါးစလံုး မ်က္စိမျမင္သည္ကို ရွက္ေတာ္မူသျဖင့္ ဖြားျမင္
စကတည္းက တိတ္တဆိတ္သတ္ျဖစ္ရန္ မိဖုယားၾကီးအား အမိန္႕ေပးေတာ္မူသည္။ သို႕ေသာ္မိဖုယားၾကီး
သည္ မိမိရင္ႏွစ္ျဖစ္ေသာသားေတာ္မ်ားကို မသတ္ရက္သျဖင့္ မင္းၾကီး မသိရေအာင္ တိတ္တဆိတ္၀ွက္
ထားေလ၏။ ႏွစ္ေပါင္း အေတာ္ၾကာေသာအခါ ထိုအေၾကာင္းကို မင္းၾကီး သိေလသျဖင့္။ မိဖုယား ၊ သင္၏
သားေတာ္မ်ားကို ယခုပင္ ေဖ်ာက္ဖ်က္ျပစ္ေလာ့ဟု မိန္႕ၾကားေတာ္မူသည္။ မယ္ေတာ္ျဖစ္သူ မိဖုယားၾကီး
သည္ သားေတာ္ႏွစ္ပါးကို မသတ္ျဖတ္လို သျဖင့္ ေဖာင္ေပၚတင္၍ စားနပ္ရိကၡာ အျပည့္အစံု ထည့္ျပီးလွ်င္
ဧရာ၀တီျမစ္အတိုင္း ေမွ်ာခ်လိုက္ေလသည္။
                  မင္းသားတို႕စီးလာေသာ ေဖာင္ေတာ္သည္ စစ္ပင္ၾကီးကိုင္းက်ေနေသာေနရာသို႕ေရာက္လွ်င္
ေဖာင္ေတာ္တိုက္မိေလ၏။ ထိုအရပ္ကို ယခုအခါတြင္ “ စစ္ကိုင္းျမိဳ႕” ဟုေခၚၾကသည္။ ထိုအရပ္တြင္ေန
ေသာ စႏၵမုခိ ဘီလူးမသည္ မင္းသားတို႕၏ စားေသာက္ဘြယ္မ်ားကို ၀င္ေရာက္စားေသာက္ရာမွ အစျပဳ၍
မင္းသားတို႕ႏွင့္ သိကၽြမ္းျပီးလွ်င္ မ်က္မျမင္ေရာဂါကို ကုသေပးရန္ ၀န္ခံဂတိျပဳလိုက္ေလသည္။ ထိုဂတိအ
တိုင္း ေဖာင္ေပၚတြင္ အတူတကြလိုက္ပါ၍ ကုသေပးရာ မၾကာမီွပင္ မင္းသားညီေနာင္ႏွစ္ပါးစလံုး စကၡဳအ
လင္းကို ရရိွၾကေလသည္။ မင္းသားတို႕ကို စ ကုေသာေနရာအား “ စကု ” ဟူ၍၎ မင္းသားကိုမ်က္စိအ
လင္းေရာင္ရေသာ ေနရာအား “ ရြာလင္း ” ဟူ၍ ၎၊ ယခုထက္တိုင္ ေခၚေ၀ၚခဲ့ၾကသည္။
                  မင္းသားညီေနာင္တို႕သည္ မ်က္စိအလင္းကို ရရိွျပီး ေနာက္၊ ဧရာ၀တီ ျမစ္စဥ္ အတိုင္းစုန္
ဆင္း သြားခဲ့ရာ ကုၪၥျပင္အရပ္သို႕ ေရာက္ေသာအခါ။ ေဖာင္ေတာ္ကို ကမ္းသို႕ကပ္၍ ကုန္းေပၚသို႕တက္
သြားၾကေလ၏။ ထိုအရပ္တြင္ မင္းသားတို႕၏ ဦးရီးေတာ္စပ္သူ ရွင္ရေသ့၏သမီး ေဘဒါရီသည္။ ေရခပ္လာ
ခိုက္ ၾကံဳၾကိဳက္သည္ႏွင့္ မင္းသားတို႕ႏွင့္ေတြ႕ရိွၾကေလ၏။ ေဘဒါရီက မင္းသားညီေနာင္တို႕အား ရွင္ရေသ့
၏ ေက်ာင္းေတာ္သို႕ ေခၚေဆာင္သြားေလ၏။ ရေသ့ၾကီးက မင္းသားညီေနာင္တို႕၏ အမ်ိဳးအႏြယ္ကိုေမးျမန္း
စံုစမ္းရာ။ မင္းသားတို႕ကလည္း မိမိတို႕၏ အျဖစ္အပ်က္ကိုျပန္လည္ တင္ေလွ်ာက္ေသာေၾကာင့္။ မိမိ၏ တူ
ေတာ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကိုသိရေလ၏။
                   ဦးရီးေတာ္ရေသ့ၾကီးသည္ တူေတာ္အၾကီး မဟာသမၻ၀မင္းသားႏွင့္ သမီးေတာ္ေဘဒါရီတို႕ကို
စံုဘက္ေပးျပီးလွ်င္ ရေသ့ျမိဳ႕ကိုတည္ေထာင္၍ မင္းျပဳေစခဲ့သည္။ မဟာသမၻ၀မင္းနတ္ရြာစံလွ်င္။ ညီေတာ္
စူဠာသမၻ၀မင္းသားက မရီးေတာ္ေဘဒါရီကိုပင္ မိဖုယားေျမာက္၍ဆက္လက္စိုးစံခဲ့သည္။