Nov 25, 2011

ျမန္မာ့သမိုင္းပုံျပင္

ဒြတၱေဘာင္မင္းၾကီး

              ဒြတၱေဘာင္မင္းၾကီးသည္ သေရေခတၱရာ ျပည္ကိုေရွးဦးစြာ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာမင္းျဖစ္သည္။
ေရွးက သေရေခတၱရာျမိဳ႕ေဟာင္းေနရာမွာ ယခုေခတ္ ျပည္ျမိဳ႕အနီးတြင္ရိွေသာ ေမွာ္ဇာျမိဳ႕ကေလးျဖစ္
သည္။
              ဒြတၱေဘာင္မင္းၾကီး ေဘဒါရီ၏ သားေတာ္ျဖစ္သည္။ ေနာင္ေတာ္မဟာသမၻ၀မင္း နတ္ရြာစံ၍
ညီေတာ္စူဠသမၻ၀မင္း နန္းတက္ေသာ အခါ။ ေဘဒါရီမိဖုယား၌ မဟာသမၻ၀မင္းႏွင့္ရေသာ ပဋိသေႏၶ က်န္
ရစ္ခဲ့သည္။ ညီေတာ္ စူဠသမၻ၀မင္းလက္ထက္တြင္ ဒြတၱေဘာင္မင္းကို ဖြားျမင္ေသာေၾကာင့္ “ အဘညီေနာင္
ဒြတၱေဘာင”္   ဟုေခၚဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ေလသည္။
              ဒြတၱေဘာင္မင္းၾကီးကား၊ ဖြားျမင္ေတာ္မူကတည္းက နဖူးေပၚတြင္ မွဲ႕ရွင္ပါလာ သျဖင့္အလြန္
ဘုန္းတန္ခိုး ၾကီးမားလွသည္။ နန္းတက္စဥ္က၊ သိၾကားမင္းကိုယ္တိုင္မ  ခ်ီ၍ရာဇပလႅင္ေပၚသို႕ တင္ေပး
ခဲ့ရသည္။ သေရေခတၱရာျမိဳ႕ၾကီးကို သူျမတ္ ခုနစ္ဦး၏ အကူအညီျဖင့္ သာသနာသကၠရာဇ္ ၁၀၁-ခုႏွစ္
တြင္ တည္ေထာင္ေတာ္မူခဲ့သည္။
              ဒြတၱေဘာင္မင္းၾကီးသည္ သိၾကားမင္း ေပးေသာလွံစၾကာႏွင့္ စည္ၾကီးမ်ားကိုရရိွေသာ ဘုန္းကံ
ရွင္ မင္းတပါးျဖစ္၏။ ႏိုင္ငံေတာ္ အရပ္ရပ္၌ တႏွစ္တၾကိမ္ အခြန္ေတာ္ေကာက္ခံ ေတာ္မူ၏။ အခြန္ေတာ္
မဆက္သေသာ လက္ေအာက္ခံ မင္းမ်ားအား လွံစၾကာတြင္စာဆြဲ၍ ေစလႊတ္ေတာင္းခံ၏။ မင္းၾကီး၏ ဘုန္း
တန္ခိုးၾကီးမားလွေသာေၾကာင့္ နဂါးျပည္မွပင္ လာေရာက္၍ အခြန္ေတာ္ဆက္ရ၏။
              မင္းၾကီးသည္ ျမတ္စြာဘုရား ဗ်ာဒိတ္ ရသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေစတီပုထိုး ေျမာက္မ်ားစြာကို တည္
လုပ္ခဲ့ရာ သေရေခတၱရာ ျမိဳ႕ေဟာင္းအနီးတြင္ မင္းၾကီးတည္လုပ္ခဲ့ေသာ ေစတီပုထိုးတို႕ကို ယေန႕တိုင္
ေအာင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေပသည္။
              ဘုန္းပညာႏွင့္ ျပည့္စံုသူသည္ အရာရာတိုင္း၌ ပိုမို၍ သတိထားသင့္သည္။

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


သူရဲေကာင္းျပဴေစာထီး

              ေရွးအခါက ပုဂံျပည္တြင္ စိုးစံေနေသာ သမုတိရာဇ္ မင္းလက္ထက္၌ ငွက္ၾကီး-၀က္ၾကီး-က်ား
ၾကီးႏွင့္ရွဴးပ်ံတို႕သည္။ တိုင္းျပည္မျငိမ္သက္ေအာင္ ေႏွာက္ယွက္ မင္းမူေနၾက၏။ ထိုရန္သူတို႕ကို ျဖိဳခြင္းရန္
ျပဴေစာထီးမင္းသား ေပၚထြက္လာေလသည္။
               ျပဴေစာထီးသည္ တေကာင္းမင္းမ်ိဳး အဆက္အႏြယ္ျဖစ္ေသာ သတိုးအာဒိစၥရာဇာမင္း၏သား
တည္း။ သူသည္တိုင္းျပည္ မျငိမ္မသက္ ျဖစ္စဥ္အခါ၌ ပုဂံျပည္အနီးသို႕ ခိုေအာင္း၀င္ေရာက္လာ၍ လူအို
လင္းမယားထံတြင္ ေခတၱမွီခိုေနထိုင္ခဲ့ရသည္။ ေလးပစ့္ျခင္းအတတ္ပညာကိုကာ။ အသက္ ၇ ႏွစ္သား
အရြယ္ကပင္။ ကၽြမ္းက်င္စြာ တတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။
               တေန႕ေသာ ေလးအတတ္ကို စမ္းသပ္ၾကည့္အံ့ဟု စိတ္ကူးၾကံစည္မိေသာ ျပဴေစာထီးသည္၊
မိမိ၏ေလးမွ်ားကိုယူ၍ေတာထဲသို႕ ထြက္လာေလ၏။ ေတာထဲတြင္ ၀က္ၾကီးကို ေတြ႕ရိွသျဖင့္းေလးျမင့္ပစ္
ခြင္းလုိက္ေလသည္။ ၀က္ၾကီးမွား ေလးမွ်ား၏ ဒါဏ္ခ်က္ေၾကာင့္ ေသဆံုးသြားေတာ့သည္။
               ၀က္ၾကီးေသျပီးေနာက္။၃ ရက္ၾကာေသာအအခါ ငွက္ၾကီးရိွရာသို႕ထြက္လာခဲ့ျပန္။ထိုေန႕တြင္
ငွက္စာပို႕သူသည္။ မိန္းမပ်ိဳခုႏွစ္ေယာက္ကိုေခၚေဆာင္၍။ငွက္စာေကၽြးရန္လာခိုက္ျဖစ္သျဖင့္။ ျပဴေစာထီး
ႏွင့္ေတြ႕ၾကေသာအခါ။ ျပဴေစာထီးက မိန္းမ ခုႏွစ္ေယာက္၏ အသက္ကို ကယ္ဆယ္ျပီးလွ်င္ ငွက္ၾကီးကို
ေလးျမား ျဖင့္ပင္သတ္ထိုက္ေလသည္။
                ထုိအေၾကာင္းကုိ ပုဂံျပည့္ရွင္ မင္းၾကီး ၾကားသိရေသာ္၊ အလြန္ႏွစ္သက္ အားရေတာ္မူသျဖင့္
သမီးေတာ္စႏၵာေဒ၀ီႏွင့္ ျပဴေစာထီးကို လက္ထပ္ထိမ္းျမား ေပး၍ အိမ္ေရွ႕မင္း ရာထူးျဖင့္ ခ်ီးေျမာက္ေတာ္
မူသည္။ ေနာက္ေသာ္ ျပဴေစာထီးပင္ မင္းျဖစ္ေတာ္မူသည္။
                ျပဴေစာထီးသည္ အလြန္ပင္ အားခြန္ဗလ ေကာင္းသျဖင့္ အသက္ ၁၁၀-ထိေအာင္ ထီးနန္းစိုး
စံခဲ့ရသည္။ ငွက္ၾကီးကို ပစ္သတ္ေသာ ေနရာအား၊ ယခုထက္တိုင္ “ငွက္ပစ္ေတာင္” ဟုေခၚေနၾကသည္။ 

No comments:

Post a Comment