Jul 30, 2011

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၏ ဓမၼအလကၤာမ်ား (၄)


ေလာကနီတိမ်ား

                                   ေတာင္းပန္သင့္ေသာအခါမ်ား

                ေတာင္းပန္ေျပာဆိုရမႈကို မည္သူမွ် မႏွစ္သက္တတ္ၾကပါ ။ သို႕ရာတြင္ အေျခအေန အခ်ိန္
အခါအေပၚမူတည္၍ ေတာင္းပန္ရမည့္အခါ မ်ားလည္း ရိွပါသည္-
(က)   လက္ထပ္မဂၤလာေဆာင္မ်ား(သို႕မဟုတ္) ေန႕လည္စာ၊ ညစာဖိတ္ၾကားျခင္းခံရေသာအခါ ေနာက္
         က်သင့္သည့္ အခ်ိန္ထက္ပို၍ ေနာက္က်သြားပါက မဂၤလာသတို႕သား၊ သတို႕သမီး၏ မိဘ(သို႕မ
         ဟုတ္) အိမ္ရွင္ဆီသို႕ ဦးစြာသြားေရာက္၍ အႏူးအညြတ္ ေတာင္းပန္ရပါမည္။
(ခ)     ဖိတ္ၾကားခံရေသာအခ်ိန္ထက္ အနည္းငယ္ေနာက္က်ပါက ခိုင္လံုေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ေကာင္း
          တစ္ခုကိုေပး၍ ေတာင္းပန္ပါ။
(ဂ)    ခ်ိန္းဆိုထားမႈတစ္ခုကို ပ်က္ကြက္ပါက သင္ႏွင့္ ခ်ိန္းထားသူထံသို႕ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စာတို
        ေရး၍ျဖစ္ေစ၊ သင္ပ်က္ကြက္ရေသာ အေၾကာင္းကို ရွင္းျပပါ။
(ဃ)   အျခားသူမ်ား၏ မျဖစ္နိုင္ေသာ ေတာင္းဆိုမႈကို အားနာ၍ မလိုက္ေလ်ာ့ပါႏွင့္။ ထိုသို႕ မလိုက္ေလ်ာ
        ႏိုင္ပါက သင္ မလိုက္ေလ်ာႏိုင္ေၾကာင္းကို ေျပလည္စြာရွင္းျပပါ။
(င)   မိမိေၾကာင့္ ပစၥည္းတစ္စံုတစ္ရာ ပ်က္စီးသြားပါက ထိုပစၥည္းကဲ့သို႕ေသာ ပစၥည္းကို ျပန္၍အစားထိုး
        ပါ။ အစားထိုးရန္ လံုး၀ထပ္တူညီေသာပစၥည္းမရရိွႏိုင္ပါက အလားတူ ပစၥည္းတစ္ခုျပန္ေပး၍ မိမိ၏
        စိတ္မေကာင္းေၾကာင္းကို အႏူးအညြတ္ေတာင္းပန္၍ ရွင္းျပပါ။
(စ)    အျခားသူတစ္ဦးအား ေက်ာ္လႊားသြားရန္ လိုအပ္ပါက ခြင့္ေတာင္းျပီးမွ ေက်ာ္သြားပါ။
(ဆ)  မိမိ၏ ေပါ့ေလ်ာ့မႈေၾကာင့္ သူတစ္ပါးအား နာက်င္သြားေစျခင္း၊ ထိခိုက္အနာတရျဖစ္ပြားေစျခင္းမ်ိဳး
        ျဖစ္သြားပါက ေတာင္းပန္သည္ထက္ပို၍သူ၏ ခြင့္လႊတ္မႈ၊ ေက်နပ္မႈကို ရရိွေအာင္ ၾကိဳးစားပါ။
(ဇ)   တယ္လီဖုန္းမဆက္သင့္သည့္ ညအခ်ိန္မ်ားတြင္ တယ္လီဖုန္း နံပါတ္မွား ႏိွပ္မိပါက မွားယြင္းဆက္
        မိသြားေသာ အိမ္ကို ေတာင္းပန္ပါ။

ဆံုးမစာ

                     “  စာသင္သားဆံုးမစာ
             သုစိ ပုဘာ၊ ၀ိလိ သိ ဓာ အကၡရာစြဲသံုး
      ဤရွစ္လံုးကို သီကံုးပန္းသြင္ ၊ ေန႕တိုင္းဆင္ ေလာ့။
                             ( ျပည္ဆရာေတာ္ ရွင္မဟာရဌသာရ )


သုေဏယ်  .................        နာၾကားရာ၏။
စိေႏၱယ်     .................        ၾကံစည္ရာ၏။
ပုေစၦယ်     .................        ေမးျမန္းရာ၏။
ဘာေသယ် .................       ေျပာဆိုရာ၏။
၀ိစာေရယ်  .................       စူးစမ္းဆင္ျခင္ရာ၏။
လိေကၡယ်   .................       ေရးသားရာ၏။
သိေကၡယ်   .................       ေလ့က်င့္ရာ၏။
ဓာေရယ်   ..................       ႏွဳတ္တက္ေဆာင္ရာ၏။

ေအာင္ျမင္သူ နွင့္ မေအာင္ျမင္သူ (၁)

                တခ်ိဳ႕လူမ်ား ေအာင္ျမင္ၾကသည္။ အမ်ားစုက မေအာင္ျမင္ၾက။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း-----
ေအာင္ျမင္သူ သည္ မိမိ ဘာကိုအလိုရိွေၾကာင္း ေကာင္းစြာသိသည္။ အလိုရိွရာကို ရယူရန္ နည္းလမ္း
အၾကံအစည္လည္း ရိွသည္။ မိမိ၌ ရယူ ႏိုင္စြမ္းရိွသည္ ဟုလည္း ယံုၾကည္သည္။ ျပီး မိမိ ေန႕စဥ္ဘ၀၏
အခ်ိန္ကာလအမ်ားစုကို မိမ္ိလိုရာ ရရိွေရးကိစၥထံတြင္ ႏွစ္ျမဳပ္သံုးစြဲသည္။

မေအာင္ျမင္သူ ၌ ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္ တိတိက်က်မရိွ။ ေအာင္ျမင္မႈ မေအာင္ျမင္မႈ ဟူသည္ ကံအေၾကာင္း
တရားသာ ျဖစ္သည္ဟု သူ ယံုၾကည္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ မလႊဲမေရွာင္သာသည့္အခါ မ်ိဳးမွတစ္ပါး ကိုယ္စြမ္း
ကိုယ္စ ထုတ္ေလ့မရိွ။

ေအာင္ျမင္သူ သည္ စည္းရံုးေရးသမားေကာင္းျဖစ္သည္။ မိမိ ပစၥည္း မိမိအလုပ္ကို အစြံထုတ္ေရာင္းခ်
တတ္သူျဖစ္သည္။ မိမိလုပ္ငန္းအစီအစဥ္တြင္ သူတစ္ပါးတို႕ အားတက္သေရာ ၀ိုင္း၀န္းပါ၀င္လာေအာင္
စည္းရံုးသိမ္းသြင္းတတ္သူျဖစ္သည္။

မေအာင္ျမင္သူ ကား အျပစ္ရွာသမားျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္သား ေစတနာပ်က္ေအာင္ လုပ္သူမ်ိဳးျဖစ္သည္။
မိမိႏွင့္ဆက္ဆံရသူ မွန္သမွ်ထံ အဆိုးျမင္စိတ္ေတြ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႕ေအာင္ သူ အားထုတ္ေနတတ္သည္။

ေအာင္ျမင္သူ သည္ စဥ္းစားျပီးမွ စကားေျပာသူျဖစ္သည္။ သူ႕စကားလံုးေတြကို အလြန္ခ်င့္ခ်ိန္သည္။တစ္
ဖက္လူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏွစ္သက္စရာ ခ်ီးက်ဴးစရာမ်ားကို အထူးဂရုျပဳေဖာ္ထုတ္သည္။ မိမိ မႏွစ္သက္
သည္ကို တတ္နိုင္သမွ် သိမ္းဆည္း သိုသိပ္သည္။ ေ၀ဖန္ျပစ္တင္စကား မဆိုမိေအာင္ သတိထားသည္။

မေအာင္ျမင္သူ ကား ၎ႏွင့္ ဆန္႕က်င္ဘက္။ မစဥ္းစား စကားေတြေျပာမည္။ သူ႕စကားေၾကာင့္တစ္ဖက္
လူ စိတ္ထိခိုက္ရမည္။ မိမိကို မုန္းတီးေစမည္။ အဲသည္က ဆင့္ပြားလာသည့္ ဆိုးက်ိဳးေတြကို မိမိပင္ တစ္
ေန႕ခံစားရမည္။

ေအာင္ျမင္သူ သည္ အေၾကာင္းကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည့္စံုလံုေလာက္စြာ သိရိွျပီးသည့္အခါမွသာ
ယင္းတို႕ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ မိမိအျမင္ကို သူတစ္ပါးေရွ႕၌ က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ျမတ္စြာ တင္ျပေျပာဆိုသည္။

မေအာင္ျမင္သူ ကား ေသခ်ာစြာ ေသခ်ာစြာ စူးစမ္းေလ့လာမႈ မျပဳဘဲ ေ၀ဖန္မည္။ မွတ္ခ်က္ခ်မည္။ မိမိ
လံုး၀နားမလည္သည့္ ကိစၥကိုလည္း၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ေျပာဆိုမည္။

ေအာင္ျမင္သူ သည္ အခ်ိန္ကိုလည္းေကာင္း၊ ေငြကိုလည္းေကာင္း စနစ္တက် စီမံခန္႕ခြဲသံုးစြဲသည္။

မေအာင္ျမင္သူ ကား အခ်ိန္ကိုတန္ဖိုးမထား။ ေငြကိုလည္း မေလးစား။ ပစ္စလက္ခတ္ ပရမ္းပတာ ျဖဳန္း
တီးပစ္တတ္သည္။

ေန႕ နံသင့္အကၡရာ

      ေန႕                         နံသင့္အကၡရာ         နံသင့္သခ်ၤာ                  သေကၤတ
တနဂၤေႏြ                      ...အ၊ ဥ                           ၁                       (ဂဠဳန္) ေန
တနလၤာ                       ...က၊ခ၊ဂ၊ဃ၊င                   ၂                      (က်ား) လ
အဂၤါ                            ...စ၊ဆ၊ဇ၊စ်၊ည                  ၃                       (ျခေသၤ့) ျဂဳိလ္
ဗုဒၶဟူး                         ...လ၊၀                            ၄                       (ဆင္)  နတ္
ၾကာသပေတး                ...ပ၊ဖ၊ဗ၊ဘ၊မ                    ၅                       (ၾကြက္) စစ္နတ္
ေသာၾကာ                    ...သ၊ဟ                           ၆                        (ပူး) နတ္သမီး
စေန                          ...တ၊ထ၊ဒ၊ဓ၊န             ၀ ၊   ၇                        (နဂါး) ျဂိဳလ္
                                ...ဋ၊႒၊ဍ၊ဎ၊ဏ
ရာဟု                         ...ယ၊ရ                             ၈                        (ဟိုင္းဆင္)