Aug 11, 2011

ေရမ်ားမ်ားေသာက္ပါ

ေရ၏လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား

                      ေရသည္ ခႏၶာကိုယ္အသက္ရွင္ေရး အတြက္ မ်ားစြာေသာ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္
လ်က္ရိွေပသည္။ ေရ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ေယဘုယ်သေဘာအားျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႕ရသည္။

၁။   ေရသည္ ခႏၶာကိုယ္တြင္းရိွ ပစၥည္းမ်ား တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႕ ေရြ႕လ်ားရန္အတြက္ ၾကားခံနယ္တစ္ခု
အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ဤအခ်က္မွာ သာမန္အားျဖင့္ သိပ္အေရးမၾကီးသလို ျဖစ္ေနသည္။ ေသေသခ်ာ
ခ်ာ နက္နက္နဲနဲ ေတြးၾကည့္လွ်င္ လြန္စြာ အေရးပါေၾကာင္းေတြ႕ရမည္ျဖစ္၏။ အာဟာရမ်ား၊ ေအာက္ဆီဂ်င္
ႏွင့္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ဓာတ္မ်ား၊ ဇီ၀ဓာတုအညစ္အေၾကးမ်ားႏွင့္ အျခားပစၥည္းမ်ားအားလံုးသည္"ေရ"
တည္းဟူေသာ ၾကားခံနယ္ကို အသံုးျပဳကာ ေရြ႕လ်ားေနၾကရသည္။ အဆုတ္တစ္စံုသည္ ခႏၶာကိုယ္အတြက္
လိုအပ္ေသာ ေအာက္ဆီဂ်င္ကို ေလထုအတြင္းမွ မည္မွ်ပင္ ရယူေပးေစကာမူ ေရမရိွလွ်င္ ယင္း ေအာက္ဆီ
ဂ်င္းမ်ားကလာပ္စည္းမ်ားထံ ေရာက္ရိွႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ထို႕အတူပင္ အစာလမ္းေၾကာင္းမွ အစာအာဟာရ
မ်ားကို ေခ်ဖ်က္စုပ္ယူေပးေသာ္လည္း ေရမရိွပါက ယင္းအာဟာရမ်ားကလာပ္စည္းမ်ားထံ ေရာက္မလာႏိုင္
ေပ။ ကလာပ္စည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ဆီဂ်င္ႏွင့္ အာဟာရမရလွ်င္ ေသေက်ပ်က္စီးကုန္မည္ျဖစ္၏။ သက္
ရိွတို႕၏ အေျခခံျဖစ္ေသာ ကလာပ္စည္းမ်ားေသလွ်င္ လူသည္လည္း အသက္ရွင္ေနႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္ေခ်။
၂။   ေရသည္ ဇီ၀ဓာတ္ျပဳမ်ား ျဖစ္တည္ရာေနရာတစ္ခုလည္းျဖစ္ေပသည္။ ခႏၶာကိုယ္တြင္း၌ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရိွ
ေသာ ဇီ၀ဓာတ္ျပဳမႈ ( Bio-chemical Reactions ) အားလံုးသည္ ေရဟူေသာ ၾကားခံနယ္၌ ျဖစ္ပ်က္ေနၾက
ျခင္းျဖစ္သည္။
၃။   ေရသည္ ခႏၶာကိုယ္တည္ေဆာက္မႈအတြက္ ကုန္ၾကမ္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္၏။ ဆိုလိုသည္မွာ အိမ္တစ္လံုး၊ တိုက္
တစ္တိုက္ ေဆာက္ရန္အတြက္ အုတ္၊ သဲ၊ ဘိလပ္ေျမ၊ သစ္၀ါးမ်ား လိုသကဲ့သို႕ လူ၏ ခႏၶာကိုယ္တည္ေဆာက္
မႈတြင္ ေရသည္ အဓိက လိုအပ္ပါသည္။ ခႏၶာကိုယ္၏ ရာခိုင္ႏွုန္း ၆၀ ေသာ ပမာဏသည္ ေရျဖစ္ေၾကာင္း အ
ထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။
၄။   ေရသည္ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ စက္ဆီ၊ ေခ်ာဆီ ပမာ အသံုး၀င္ပါသည္။ စက္ယႏၱရားမ်ား ေခ်ာေမြ႕စြာလည္
ပတ္ရန္ႏွင့္ ၾကာရွည္အသံုးခံေစရန္ စက္ဆီ၊ ေခ်ာဆီ လိုအပ္ပါသည္။ ထို႕အတူ လူ၏ ကိုယ္ခႏၶာတြင္ ေရသည္
ေခ်ာဆီသဖြယ္ စြမ္းေဆာင္ေပးပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အရိုးအဆစ္ ( Joints ) မ်ားတြင္ ( Synovial Fluid )
အရည္တစ္မ်ိဳး ရိွေနပါသည္။ ယင္းအရည္သည္ ခႏၶာကိုယ္ လွုပ္ရွားသြားလာရာ၌ အရိုးအဆစ္မ်ား ထိခိုက္ပြန္း
ပဲ့မႈ မရိွေစရန္ ကာကြယ္ေပးပါသည္။ ဦးေႏွာက္၏ ေဘးပတ္လည္တြင္ရိွေသာ ေရသည္လည္း ဦးေခါင္း၏လွုပ္
ရွားမႈေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္အား ထိခိုက္မႈ မရိွေစရန္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေပးပါသည္။
၅။   ေရ၏ အျခားအေရးၾကီးဆံုး တာ၀န္တစ္ခုမွာ ခႏၶာကိုယ္အပူခ်ိန္ကို မွ်တေအာင္ ထိန္းညိွေပးျခင္းျဖစ္
သည္။ ေရ၏ ရူပဂုဏ္သတၱိတစ္ခုမွာ အပူခ်ိန္ အနည္းငယ္ေျပာင္းေစရန္ႏွင့္ ေရကို အရည္ဘ၀မွ အေငြ႕ဘ၀
သို႕ ေျပာင္းေစရန္ အပူပမာဏမ်ားစြာ လိုအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤဂုဏ္သတိၱရိွျခင္းေၾကာင့္ ေရပမာဏမ်ားစြာ
ရိွေသာ လူ၏ အပူခ်ိန္မွာ မွ်တေနျခင္းျဖစ္သည္။
၆။   ေရသည္ ခႏၶာကိုယ္ ေအးခဲျခင္းကို ကာကြယ္ေပးႏိုိင္သည္။ ေရတြင္ (High Latent Heat of Solidifica
tion) ရိွသည္ဟု ရူပေဗဒ တြင္ဆိုထားသည္။ ေရကို အရည္ဘ၀မွ အခဲျဖစ္ေစလိုလွ်င္ အပူပမာဏမ်ားစြာကို
ထုတ္ယူႏိုင္ရမည္ျဖစ္၏။ ထို႕ေၾကာင့္ ကၽြန္ုပ္တို႕၏ ကိုယ္ခႏၶာသည္ ပတ္၀န္းက်င္ အပူခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္
ခုထိက်ေသာ္လည္း ေအးခဲမသြားေပ။
       ေရ၏ ခႏၶာကိုယ္အပူခ်ိန္ ထိန္းသိမ္းေပးမႈ တာ၀န္မွာ မ်ားစြာအေရးၾကီးလွပါသည္။ ခႏၶာကိုယ္အပူခ်ိန္မွ်
တမႈကို မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါက လူတို႕ အသက္ရွင္ေနထိုင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။

ေန႕စဥ္လိုအပ္မႈ
                     ခႏၶာကိုယ္မွ တစ္ေန႕တာအတြင္း ေရ  ၂  ဒသမ  ၆  လီတာခန္႕ဆံုးရွုံးလ်က္ရိွေပသည္။ ဆံုးရွုံး
မႈကို ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
           ၀မ္းမွ  ဆံုးရွုံးမႈ  - ၀ ဒသမ ၂ လီတာ
           အသက္ရွဴလမ္းမွ ဆံုးရွုံးမႈ - ၀ ဒသမ ၃ လီတာ
           အေရျပားမွ ဆံုးရွုံးမႈ ( ေခၽြးထြက္ျခင္း ) - ၀ ဒသမ ၆ လီတာ
           ဆီးသြားျခင္း - ၁ ဒသမ ၅ လီတာ
                     ၂၄ နာရီအတြင္း ဆံုးရွုံးခဲ့ရေသာ ၂ ဒသမ ၆ လီတာမွ်ေသာေရကို ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းရန္ လို
အပ္ပါသည္။ ေရဆံုးရွုံးမႈ ပမာဏသည္ ေရရရိွမႈ ပမာဏႏွင့္ တူညီေနရန္လိုပါသည္။ သို႕ျဖစ္ရာ ခႏၶာကိုယ္အ
တြက္ ေန႕စဥ္လိုေသာ ေရပမာဏမွာလည္း ၂ ဒသမ ၆ လီတာ ျဖစ္ေပသည္။ယင္းလိုအပ္ေသာ ေရကို
ေအာက္ပါအတိုင္း ရရိွႏိုင္ပါသည္။
          အစားအစာမ်ား၌ ပါေသာေရ - ၁ ဒသမ ၀ လီတာ
          ခႏၶာကိုယ္မွ ေသာက္သံုးေရ - ၁ ဒသမ ၃ လီတာ
          ဇီ၀ဓာတ္ျပဳမႈေၾကာင့္ ရေသာေရ - ၀ ဒသမ ၃လီတာ
                      ခႏၶာကိုယ္တြင္ ေရလိုျခင္း ( Dehydration ) ႏွင့္ ေရပိုျခင္း (Over hydration )မ်ားျဖစ္ခဲ့လွ်င္
ကလာပ္စည္းမ်ား (Cells) ၏ တည္ေဆာက္မႈႏွင့္လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ပ်က္ယြင္းသြားႏိုင္သျဖင့္ လူ၏ အသက္
ကိုပင္ ေသေစႏိုင္ပါသည္။ သို႕ျဖစ္ရာ လူ၏ ခႏၶာကိုယ္တြင္ ေရရရိွမႈႏွင့္ ဆံုးရွုံးမႈ ပမာဏတို႕ အစဥ္အျမဲ မွ်တ
ရန္ အေရးၾကီးပါသည္။
                      ေဆးပညာသေဘာအရ ၾကည့္ပါလွ်င္ ေရလိုအပ္ျခင္း (Dehydration) သည္ေရပိုျခင္း (Over
hydration)ထက္မ်ားစြာျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရိွပါသည္။ လူတစ္ေယာက္သည္ ေရေသာက္နည္း၍  ေသာ္လည္း
ေကာင္း၊ အန္ျခင္း၊ ၀မ္းသြားျခင္းတို႕ေၾကာင့္လည္းေကာင္း ေရလိုအပ္ျခင္း (Dehydration) ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အေၾကာင္း တစ္ခုခုေၾကာင့္ ေသြးဆံုးရွုံးျခင္း၊ ေခၽြးထြက္လြန္ျခင္း စသည္တို႕ ျဖစ္ခဲ့လွ်င္လည္း ေရလိုအပ္ျခင္း
ျဖစ္တတ္ပါသည္။
                      သာမန္အားျဖင့္ ေရပိုျခင္းမွာ ေတြ႕ၾကံဳရခဲလွပါသည္။ ေက်ာက္ကပ္တစ္စံုေကာင္းေနသမွ်
ေရပိုျခင္းအေနျဖစ္ရန္ ခက္ခဲလွေပသည္။ ဥပမာဆိုရေသာ္ လူတစ္ေယာက္သည္ ေရကို အဆမတန္ေသာက္
ေသာ္ျငားလည္း ေက်ာက္ကပ္သည္ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ ပိုသမွ်ေရကို ဆီးအျဖစ္ စြန္႕ထုတ္ပစ္လိုက္မည္သာ
ျဖစ္၏၊ ေက်ာက္ကပ္သည္ တစ္ေန႕တာအတြင္း ၂၃ လီတာေသာက္ေရတို႕ကို စြန္႕ပစ္ႏိုင္သည္ဟုဆိုပါသည္။
ေက်ာက္ကပ္တစ္စံုသည္ ေရလိုအပ္မႈကို ကာကြယ္ႏိုင္သည္ထက္ ေရပိုမႈကို ပိုမုိုကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းရိွသည္။
                    ေက်ာက္ကပ္တစ္စံုသည္ ေကာင္းမြန္ေနပါေစ။ ေရေသာက္နည္းလွ်င္သာ ေရာဂါရရိွႏိုင္ပါသည္။
ေရေသာက္မ်ားျခင္းေၾကာင့္ ေရာဂါရမည္မဟုတ္ပါ။ ခႏၶာကိုယ္မွ ထြက္ရိွေသာ အညစ္အေၾကးမ်ားကို ဆီးႏွင့္
အတူ စြန္႕ပစ္ၾကရမည္ျဖစ္ရာ ေရမ်ားမ်ားေသာက္ျခင္းသည္ က်န္းမာေရးကို အေထာက္အကူ ျပဳပါသည္။သို႕
အတြက္" သင့္က်န္းမာေရးအတြက္ ေရမ်ားမ်ားေသာက္ပါ" ဟု ေျပာလိုက္ပါရေစ။
       
                                                                                                     ေဒါက္တာေအးေက်ာ္(ဇီ၀ကမၼေဗဒ)

No comments:

Post a Comment